Projekty finansowane z Narodowego Centrum Nauki:

  • Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL. Projekt NCN.

  • Opracowanie nowych metod obliczeniowych dla oddziaływań molekularnych w układach o charakterze wieloreferencyjnym. Projekt NCN.

  • Detektory średniej podczerwieni z hybrydowymi nanostrukturami dla zastosowań przemysłowych. Projekt NCN.

  • Kwantowy laser kaskadowy z pionową wnęką rezonansową. Projekt NCN.

  • Lasery półprzewodnikowe jako urządzenia do detekcji cieczy i gazów i badania ich właściwości. Projekt NCN.

  • Funkcjonał gęstości par i gęstości elektronowej dla efektywnego opisu powierzchni energii potencjalnej stanów wzbudzonych cząsteczek. Projekt NCN.

  • Lasery półprzewodnikowe jako urządzenia do detekcji cieczy i gazów i badania ich właściwości. Projekt NCN.

  • Azotkowe lasery VCSEL jako źródła sygnału w systemach. Projekt NCN.

  • Siatki podfalowe jako ultracienkie zwierciadła laserów VCSEL. Projekt NCN.

  • Podfalowe siatki MHCG jako aktywne zwierciadła dla nowej klasy kwantowych laserów kaskadowych z pionową wnęką rezonansową. Projekt NCN.

  • Zmiana paradygmatu dla silnej korelacji elektronowej w chemii kwantowej.

  Projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

  • Grydsen – innowacyjne psychologiczne metody terapii seniorów z wykorzystaniem techniki VR.  Projekt NCBiR.

  • Predykcyjny system zarządzania energią EnMs. Projekt NCBiR.

  • Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL. Projekt  NCBiR.

  Projekty finansowane z innych źródeł:

  • Usługa badawcza polegająca na opracowaniu inteligentnego systemu zarządzania zasobami dla profesjonalnego druku zdjęć w rozproszonym modelu B2C — projekt zlecony z przemysłu.

  • Usługa badawcza polegająca na stworzeniu znacząco ulepszonej wersji obecnie stosowanego rozwiązania nazwanego przez spółkę Automatic Perception Profile (APP). Projekt zlecony z przemysłu.

  • Usługa badawcza polegająca na opracowaniu komponentów systemu do szacowania czasu podróży i optymalizacji kosztów przejazdu. Projekt zlecony z przemysłu.

  • Całki względem nieaddytywnych miar i ich zastosowania. Projekt NAWA.

  • Siatka dyfrakcyjna o wysokim kontraście współczynnika załamania światła jako planarne zwierciadło skupiające do wykorzystania w laserach VCSEL. Projekt FNP.

  • Metoda obliczeniowa do opisu oddziaływań międzycząsteczkowych w stanie wzbudzonym.

  • Nowoczesne elektrody dla laserów typu VCSEL.

  dr hab. inż. Maciej Dems, prof. PŁ
  prodziekan ds. rozwoju
  e-mail: maciej.dems@p.lodz.pl
  tel: +48 42 631 36 03
  90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215