Od r.ak. 2022/23 Politechnika Łódzka nie zawiera ze studentami umów o warunkach odpłatności za studia.

Studenci są zobowiązani do podpisania Oświadczenia o zapoznaniu się, zaakceptowaniu i zobowiązaniu do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Politechnice Łódzkiej wg wzoru przedstawionego poniżej.