Data dodania 16.02.2022 - 12:36
Kategorie aktualności

Politechnika Łódzka jest współorganizatorem odbywających się w dniach 17–30 lipca 2022 roku Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich (European Universities Games) EUG 2022. Organizatorzy spodziewają się uczestnictwa w tym wydarzeniu nawet 6 tysięcy osób, z ponad 40 krajów Europy. 

Będą wśród nich studenci-sportowcy, trenerzy, kadra organizacyjna, wolontariusze oraz kibice. Łódź stanie się w tym czasie stolicą europejskiego sportu akademickiego, a organizatorzy gościć będą kilkudziesięciu rektorów uczelni europejskich.

Na potrzeby Igrzysk Politechnika Łódzka oddaje do dyspozycji 1750 miejsc noclegowych w I, III, IV, VII i VIII Domu Studenta.

W związku z przedstawioną wyżej nadzwyczajną sytuacją zmianie ulegają obowiązujące w poprzednich latach zasady zakwaterowania w domach studenckich PŁ w okresie wakacji letnich

1. Wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej zakwaterowani w domach studenckich PŁ są zobowiązani do bezwzględnego opuszczenia swoich miejsc zakwaterowania najpóźniej do dnia 6 lipca 2022 roku (jest to ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022).

2. Osoby niebędące studentami Politechniki Łódzkiej zamieszkałe w domach studenckich, zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia swoich miejsc zakwaterowania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 roku (z wyłączeniem pracowników PŁ, uczestników studiów doktoranckich i doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ zakwaterowanych w I i IX Domu Studenta PŁ).

3. Zgodnie z § 17 pkt 4 Regulaminu Porządkowego Domów Studenckich na Osiedlu Akademickim PŁ „Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie i jest zobowiązany do jego zwrotu w stanie niezmienionym pod względem ilościowym, a także jakościowym, w ramach prawidłowego użytkowania. Odpowiedzialność za stan pokoju ponoszą zamieszkujący go Mieszkańcy. Do ich obowiązków należy także posprzątanie pokoju/segmentu przed wykwaterowaniem bez względu na kolejność wyprowadzki z pokoju/segmentu”.

4. W domach studenckich przeznaczonych na przyjęcie uczestników EUG 2022 nie będzie żadnej możliwości pozostania na okres wakacji letnich określonych w podziale roku akademickiego 2021/2022, tj. w terminie 7 lipca – 11 września 2022 roku.

5. Studenci Politechniki Łódzkiej, którzy w okresie wakacji letnich w roku akademickiego 2021/2022, z różnych przyczyn związanych z procesem kształcenia zmuszeni będą do pozostania w Łodzi, będą mogli, w miarę dostępności wolnych miejsc, skorzystać z zakwaterowania w V, VI lub IX DS. Warunkiem koniecznym będzie w tych przypadkach złożenie w administracji domu aktualnego zamieszkania studenta, pisemnych wniosków o zakwaterowanie w ww. akademikach. Nieprzekraczalny termin składania wniosków: 30 maja 2022 roku.

6. Pierwszeństwo w otrzymaniu zgody na zamieszkanie w okresie wakacji letnich roku akademickiego 2021/2022 mają:

a. studenci zagraniczni studiujący w PŁ,

b. studenci zagraniczni studiujący w PŁ w ramach wymiany międzyuczelnianej (Erasmus),

c. studenci PŁ realizujący na terenie Łodzi praktyki przewidziane w programie studiów,

d. uczestnicy praktyk IAESTE,

e. studenci formalnie zatrudnieni w projektach badawczych realizowanych przez Uczelnię,

f. studenci ostatniego semestru studiów, którzy w celu realizacji pracy dyplomowej niezbędnie potrzebują wykorzystać infrastrukturę badawczą Uczelni.

7. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć:

- w przypadku, o którym mowa w lit. a, opinię kierownika domu studenckiego aktualnego zamieszkania studenta,

- w przypadku, o którym mowa w lit. b, opinię kierownika domu studenckiego aktualnego zamieszkania studenta lub Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ,

- w przypadku, o którym mowa w lit. c, dokument potwierdzający realizację praktyki na terenie Łodzi w okresie zaplanowanego zakwaterowania podpisany przez opiekunów praktyk lub prodziekanów ds. studenckich,

- w przypadku, o którym mowa w lit. d, imienną listę praktykantów zatwierdzoną przez Pełnomocnika Rektora ds. praktyk studenckich oraz IAESTE,

- w przypadku, o którym mowa w lit. e, opinię kierownika projektu potwierdzającą konieczność bezpośredniej obecności studenta w Uczelni,

- w przypadku, o którym mowa w lit. f, opinię promotora pracy dyplomowej potwierdzającą konieczność bezpośredniej obecności studenta w Uczelni.

8. Rozpatrywane będą tylko uzasadnione, udokumentowane wnioski o zakwaterowanie w domach studenckich PŁ.

9. Wnioski o zgodę na zakwaterowanie w okresie przerwy wakacyjnej zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Osiedla Akademickiego PŁ do dnia 15 czerwca 2022 roku. Informacja o podjętej decyzji będzie przekazana osobie wnioskującej przez administrację domu studenckiego, w którym wnioskodawca jest aktualnie zakwaterowany. Decyzja ta będzie miała charakter ostateczny i nie będzie przysługiwać od niej odwołanie.