Podstawowe informacje dot. ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów PŁ.


Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, ze zm.). Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

1. Studenci i doktoranci Politechniki Łódzkiej będący obywatelami RP

I. Studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (np.: praca, działalność gosp., renta, status członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia głównej osoby ubezpieczonej) do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza uczelnia. Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2023r. Uczelnia została wyłączona z obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za studentów i doktorantów.

Oświadczenie wraz z odpowiednim drukiem ZUS należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich,

ZZA-druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego studenta

ZCNA-druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny

ZIUA-druk zgłoszenia zmiany danych osobowych

Uczelnia dokonuje ubezpieczenia od dnia złożenia ww. dokumentów.

Fakt podjęcia pracy lub uzyskania prawa do ubezpieczenia z innego tytułu należy zgłosić do uczelni w ciągu 7 dni (Druk ZUS ZWUA lub oświadczenie).

Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia

zdrowotnego. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

II. Studenci i doktoranci Politechniki Łódzkiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców – jako członek rodziny.

W przypadku studentów/ doktorantów, zamieszkujących w Polsce, których rodzice zamieszkują, pracują i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu zagranicą możliwe jest wydanie dokumentu przenośnego S1/E109 przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, który uprawnia Studenta/doktoranta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie na terytorium Polski. Wyżej wymieniony dokument należy przedłożyć do rejestracji we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Rejestracja dokumentu przenośnego S1/E109 w NFZ możliwa jest w przypadku, w którym student/doktorant nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia w Polsce (np: zatrudnienie, działalność gosp., renta, rejestracja w Urzędzie Pracy), kontynuuje naukę i nie ma ukończonego 26 roku życia. Po rejestracji dokumentu przenośnego S1/E109, student otrzymuje w NFZ poświadczenie uprawniające do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie na terenie Polski. Koszty udzielanych świadczeń pokrywa zagraniczna instytucja ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych bądź rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego; nie pracują na podstawie umowy o pracę; nie prowadzą własnej działalności gospodarczej) i którym zagraniczna instytucja odmówiłaby wydania dokumentu przenośnego S1/E109, po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta może ubezpieczyć uczelnia.

· W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, student/doktorant powinien złożyć oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

· W przypadku niespełnienia ww. warunków, istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego w NFZ.

· Szczegółowe informacje na temat dokumentu przenośnego S1/E109 oraz ubezpieczenia dobrowolnego znajdują się na stronie internetowej NFZ lub na stronie internetowej.

2. Studenci/doktoranci niebędący obywatelami RP

I. Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanego dalej "Zjednoczonym Królestwem") i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz dowód wpłaty składki za ostatni miesiąc. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczyna się w dniu objęcia ubezpieczeniem określonym w Umowie i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

II Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli został uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka i nie posiada innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, zgłaszany jest do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię po wypełnieniu druku ZZA wraz z oświadczeniem, które należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich PŁ.

Osoba ta nie może być objęta ubezpieczeniem dobrowolnym.

III. Student/doktorant będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym - kontakt

Dział Spraw Studenckich

Godziny pracy:

  • pon., wt., czw., pt.: 8:30-10:30, 12:30-14:30
  • śr. nieczynne

ul. Żeromskiego 116, budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, klatka E (od ul. Radwańskiej), IV piętro e-mail: rss@adm.p.lodz.pl