Data dodania 31.08.2021 - 15:28
Kategorie aktualności

Politechnika Łódzka realizuje wart ponad 15 000 000 zł projekt zwiększający dostępność uczelni dla studentów i pracowników. Trwający proces zmian organizacyjnych i architektonicznych przełoży się na podniesienie kompetencji kadry PŁ, dostosowanie kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie równości szans i niedyskryminacji.

Image

Jak mówi dr Dariusz Koperczak, kierownik projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” i prezes zarządu Fundacji Politechniki Łódzkiej:

Zaplanowaliśmy szereg kompleksowych działań określonych w 10 zadaniach, które będą realizowane do końca 2023 r. Są to: Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego (CDPU); Pilotażowe laboratoria VR na Wydziale Mechanicznym; Poszerzanie usług i rozwijanie kompetencji kadry BON; Likwidacja barier architektonicznych; Dostępność cyfrowa; Zwiększenie bezpieczeństwa w PŁ; Technologie wspierające- Interaktywna Mapa Kampusu PŁ; Rozwijanie kompetencji kadr uczelni w zakresie dostępności (moduł krajowy); Rozwijanie kompetencji kadr uczelni w zakresie dostępności (moduł zagraniczny); Poszerzanie oferty wsparcia edukacyjnego PŁ dla osób niepełnosprawnych.

Szeroki zakres przedsięwzięcia zmieni wiele aspektów działania Politechniki Łódzkiej, a dzięki ich wdrożeniu uczelnia stanie się jeszcze bardziej otwarta i dostępna dla studentów oraz pracowników. W programie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oprócz PŁ, bierze udział więcej polskich szkół wyższych, co ma się przyczynić do zwiększenia dostępności wyższego wykształcenia wśród osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest od początku bieżącego roku, a jeden z pierwszych jego efektów to stworzenie możliwości korzystania z tłumacza migowego w czasie kontaktu z dziekanatami. To przykład usprawnienia w komunikacji. Dr Dariusz Koperczak zaznacza, że prace trwają już w wielu obszarach:

Zleciliśmy audyt strony internetowej uczelni pod względem dostępności. Jego wyniki są pozytywne, wdrażamy obecnie rekomendacje zespołu oceniającego, by i ten aspekt komunikacji na PŁ spełniał najwyższe standardy.

Część zaplanowanych działań to szkolenia dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Odbywają się one cyklicznie i są już w toku.

Przygotowaliśmy ponad 20 krajowych szkoleń poświęconych obsłudze studentów z niepełnosprawnościami, dostępnością cyfrową, wsparciem psychologicznym czy pierwszą pomocą. Kadra PŁ będzie mogła również skorzystać z warsztatowych wizyt studyjnych w najlepszych uczelniach na świecie, które wypracowały dobre praktyki dla kadry zarządzającej, pracowników administracji, w tym szczególnie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz dydaktyków

– wyjaśnia koordynator projektu w PŁ.

Bardzo ważnym projektem jest też powołanie Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego Politechniki Łódzkiej (CDPU PŁ). W jego ramach opracowane zostaną autorskie rozwiązania w zakresie równości szans i niedyskryminacji. Jak podkreśla dr Koperczak

Stawiamy na współpracę i będziemy korzystać z doświadczeń oraz wiedzy ekspertów różnych dyscyplin, co pozwoli nam rzeczywiście kompleksowo spojrzeć na dostępność. Projekt skupi wielu ekspertów z różnych ośrodków w Polsce, którzy będą mogli prowadzić prace w laboratoriach: mechanicznym, elektronicznym, analiz i symulacji ergonomicznych oraz Virtual Reality. Te nowoczesne przestrzenie posłużą również do prowadzenia dydaktyki.

Image

Realizacja projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” umożliwi opracowanie cyfrowej mapy kampusu, która ułatwi poruszanie się zarówno wewnątrz budynków, jak i na przestrzeniach otwartych uczelni. Dzięki temu narzędziu można będzie wyszukać miejsce, do którego chce się dotrzeć i skorzystać z usługi asystenta poruszania się w technologii rozszerzonej rzeczywistości z opcją włączenia prowadzenia w systemie głosowym.

Poprawi się również dostępność architektoniczna na kampusach Politechniki Łódzkiej. Wiele miejsc zostanie zmodernizowanych, by ułatwić przemieszczanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dr Dariusz Koperczak zwraca uwagę, że:

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupimy specjalistyczne wyposażenie służące osobom z niepełnosprawnościami. Będzie to zarówno sprzęt biurowy (np. drukarki brejlowskie), jak i zwiększający bezpieczeństwo (fotele ewakuacyjne, rampy przenośne).

Projekt „Dostępna Politechnika Łódzka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.