Lista projektów realizowanych w programach Narodowego Centrum Nauki:


 • Badania mechanizmów trawienia powierzchni stopu tytanu Ti6A17Nb w plazmie na bazie fluoru.

 • Wytwarzanie powłok na bazie faz MAX i MXene metoda atomowego osadzania warstw.

 • Modelowanie i dynamika nieliniowa układów magneto-elektro-mechanicznych.

 • Modelowanie matematyczne dynamiki nieliniowej elementów czujników nanoelektromechanicznych w postaci elastycznych płyt i powłok w obecności szumu i pola temperaturowego.

 • Drgania nieliniowe połączonych samowzbudnych oscylatorów ze wzbudzeniem parametrycznym/auto-parametrycznym i nieidealnymi źródłami energii.

 • Dystorsyjno-zwichrzeniowa niestateczność cienkościennych profili kompozytowych o przekrojach otwartych.

 • Analiza odpowiedzi dynamicznej płyt izotropowych, ortotropowych oraz kompozytowych z wykorzystaniem narzędzi  stosowanych w dynamice.

 • Eksperymentalna ocena zniszczenia struktur zbudowanych z materiałów gradientowych.

 • Implementacja teorii załomów plastycznych do szacowania nośności struktur cienkościennych poddanych obciążeniom złożonym.

 • Predykcja i analiza zniszczeń w ściskanych laminatach zdegradowanych uderzeniami z niską prędkością.

 • Tłumienie drgań przy wykorzystaniu dynamicznego tłumika drgań z inerterem i nieliniowym tłumikiem.

 • Wieloczęstościowe rozwiązania quasi-okresowe w układach sprzężonych oscylatorów.

 • Stany izolowane w układach sprzężonych oscylatorów.

 • Probabilistyczna metoda jednoczesnej estymacji różnych miar stateczności rozwiązań multistabilnych układów dynamicznych.

 • Stany chimeryczne i chimero-podobne w sieciach sprzężonych oscylatorów z ruchomym podparciem.

Lista projektów realizowanych w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:


 • Urządzenia do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk.
 • Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody.

 • Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych.

 • Osadzanie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków.

 • Nowe funkcjonalne MATeriały do druku 3D w zakresie potrzeb UROlogicznych.

 • DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych.

 • Przewidywanie skutków zabiegów wewnątrznaczyniowych poprzez spersonalizowaną analizę numeryczną.

 • Warstwy antybakteryjne zol-żel zawierające nanocząstki węgla (projekt realizowany z firmą TERMEX Sp. z o.o.).

 • Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej (projekt realizowany wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki,

  Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Instytutem Inżynierii Materiałowej i firmą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP.K.).

 • Endoskop o wydłużonym zasięgu przeznaczony do diagnostyki i leczenia całego układu pokarmowego.

Lista projektów współfinansowanych przez Fundusze Europejskie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:


 • Opracowanie nowatorskiej technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o podwyższonych parametrach jakościowych.

 • Innowacyjna linia produkcyjna do wytwarzania odlewów ciśnieniowych o znacząco obniżonej porowatości.

 • Przestrzenny skaner laserowy wraz z oprogramowaniem, do zastosowań w nawigacji robotów mobilnych.

 • Opracowanie systemu automatycznego dwupłaszczyznowego wyważania zespołów wirujących wentylatorów, w szczególności energetycznych, w czasie ich pracy, w celu zwiększenia ich dyspozycyjności, zmniejszenia strat związanych z przymusowymi postojami bloków i zwiększenia żywotności.


Poniżej znajduje się lista projektów realizowanych w ramach programu "Diamentowy grant" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:


 • Wpływ naprężeń resztkowych powstających w procesie produkcji laminatu na nośność i stateczność cienkościennych konstrukcji kompozytowych.
 • Analiza mechanizmów zniszczenia zaawansowanych materiałów kompozytowych typu GLARE.

prof. Łukasz Kaczmarek
prodziekan ds. rozwoju
e-mail: vdeanmech.development@adm.p.lodz.pl
tel. 42 631 22 12
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15