Data dodania 24.11.2023 - 12:49
Kategorie aktualności

Studenci na Politechnice Łódzkiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w postaci:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi,
 • stypendium rektora.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty podanej w oddzielnym Komunikacie ws. wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń uzgodnionym z Samorządem Studenckim.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Stypendium rektora dla studentów może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium może otrzymać:

 1. student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który spełnia przynajmniej jeden z poniżej wymienionych warunków:
  1. jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  2. jest aktualnym medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie;
 2. student 1 roku studiów II stopnia, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce w trakcie studiów I stopnia;
 3. student semestru 3 i semestrów wyższych studiów I i student semestru 2 i semestrów wyższych studiów II stopnia, który w poprzednim semestrze (poprzedzającym złożenie wniosku) posiadał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, ocenione wg zasad opisanych w Regulaminie.

UWAGA na przepis przejściowy: W semestrze zimowym r. akad. 2024/2025 studenci wykazują osiągnięcia i średnią ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Z kolei od semestru letniego 2024/2025 studenci wykazują osiągniecia i średnią ocen uzyskane w poprzednim semestrze.

Kwoty stypendiów wykazane zostały w Komunikacie w sprawie wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej w semestrze zimowym r. ak. 2024/25.

Od roku akademickiego 2024/2025 stypendium rektora, socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane w systemie semestralnym, tj. na semestr.

Przypominamy, że wnioski o pomoc materialną należy generować za pośrednictwem webdziekanatu i dostarczyć w wyznaczonych terminach i miejscach zgodnie z procedurami opisanymi w Komunikacie w sprawie trybów, form i terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów PŁ w r. ak. 2024/25.

W załączniku przedstawiamy regulamin przyznawania ww. świadczeń obowiązujący od r.ak. 2024/25 wraz z załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Informacje dot. pomocy materialnej znajdują się także na wikampie:  Srefa studenta,   kurs: Sprawy studentów i doktorantów