Data dodania 22.10.2021 - 13:13
Kategorie aktualności

Uczestnictwo w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" dało dotychczas Politechnice Łódzkiej dodatkowy budżet w wysokości 6,5 mln zł. Uczelniana dotacja została zwiększona o 2 procent subwencji podstawowej. Uzyskane z Ministerstwa środki finansowe umożliwiły władzom uczelni wprowadzenie nowych działań podnoszących jakość badań w PŁ. Jednym z nich jest system nagród wspierających doskonałość naukową pracowników, doktorantów i studentów.

Image

Jak wyjaśnia prof. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki w PŁ:

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza stanowi jeden ze strategicznych programów realizowanych w naszej uczelni, dzięki któremu chcemy wzmocnić pozycję Politechniki Łódzkiej w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Naszym celem jest nie tylko nagradzanie naukowców za ich aktywność badawczą, ale również rozwój ich kompetencji związanych z prowadzeniem badań naukowych, komercjalizacją uzyskiwanych wyników czy ich popularyzacją.
Jesteśmy wciąż na wczesnym etapie realizacji programu. Jednak już teraz zaczynamy obserwować pozytywne efekty podejmowanych działań związane z większą aktywnością publikacyjną naszych pracowników, doktorantów i studentów oraz ze wzrostem udziału osiągnięć wysoko punktowanych. Mamy nadzieję, że przełoży się to na lepszy wynik w ewaluacji dyscyplin naukowych, do której intensywnie się przygotowujemy.

Dzięki dodatkowym funduszom na Politechnice Łódzkiej przyznano 1328 nagród za publikacje, na łączną kwotę 3,27 mln zł. Warto dodać, że niektórzy autorzy byli nagradzani nawet co kwartał. Premiowane są także referaty konferencyjne. Wręczono 67 nagród na kwotę 138 tys zł. Dotyczą one wyłącznie referatów wygłoszonych na prestiżowych konferencjach, punktowanych z listy ministerialnej. Należy pamiętać, że na liście punktowane są tylko referaty z dwóch dyscyplin: informatyka techniczna i telekomunikacja oraz nauki o zarządzaniu.

W ramach dodatkowych środków przyznano także 5 nagród za monografie naukowe na kwotę 22 tys zł. Nagrody dotyczą tylko monografii opublikowanych w wydawnictwach zaliczanych do drugiego poziomu ministerialnego wykazu. To najwyższy poziom i zawiera 36 najbardziej uznanych wydawnictw na świecie (np: Cambridge, MIT, Oxford). Za granty wręczono 109 nagród na kwotę 413 tys zł. Dotyczą one grantów pozyskanych z instytucji polskich i zagranicznych, na które została podpisana wcześniej umowa.

Politechnika Łódzka zajmuję w rankingu Urzędu Patentowego za 2020 r. drugie miejsce, według liczby udzielonych patentów zgłaszanych do ochrony przez krajowe i zagraniczne podmioty. W ramach dotacji IDUB przyznano aż 197 nagród za patenty zgłoszone do UP RP na łączną kwotę 431 tys zł.

Władze uczelni nadal myślą, jak jeszcze bardziej zmotywować naukowców i planują dodatkowe formy wsparcia, o których mówi prof. Łukasz Albrecht:

Dążąc do stworzenia kompletnego systemu wsparcia nauki, planujemy cały szereg działań skierowanych do naukowców na każdym etapie ich rozwoju. Obejmują one zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów, wzmacniając tym samym potencjał Politechniki Łódzkiej. Obecnie prowadzimy intensywne działania związane z uruchomieniem pierwszych konkursów w ramach programów: YES - Young Excellent Scientists Programme oraz FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców.

Jednocześnie przygotowujemy założenia do realizacji programu Hot topics in science and technology, w ramach którego będziemy organizowali seminaria wygłaszane przez najlepszych w swoich dyscyplinach naukowców. W najbliższym czasie ogłosimy również regulamin programu FACE - Fund for Academic Conference Excellence, pozwalającego na uzyskanie dofinansowania udziału w prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Osoba wnioskująca przedstawia ustne wystąpienie w ramach sesji plenarnej, np. w charakterze keynote speaker, invited lecturer, czy plenary lecturer.

Planowany jest także cykl szkoleń poświęcony podnoszeniu atrakcyjności wizerunku badawczego naukowców oraz zwiększaniu ich rozpoznawalności w sieci. - Mamy nadzieję, że zwiększy to skuteczność aplikowania naszych pracowników o granty, gdzie odpowiednie zaprezentowanie swojego dorobku ma ogromne znaczenie - dodaje prorektor ds. nauki.