​​​​​​

Projekty finansowane z Narodowego Centrum Nauki:

 • Analogowy układ scalony VLSI do inteligentnej analizy danych pozyskiwanych z radarów krótko- i średnio-falowych. Projekt NCN.

 • Badanie in-situ oraz modelowanie numeryczne symetrycznych i asymetrycznych przepływów materiałów sypkich w silosach z zastosowaniem tomografii X. Projekt NCN.

 • Dyskretne sterowanie typu PID zmiennych niecałkowitych rzędów. Projekt NCN.

 • Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych. Projekt NCN.

 • Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi (InnoReh). Projekt NCN.

 • Opracowanie optycznego systemu podgrzewania podłóż wykorzystywanych w spintronice. Projekt NCN.

 • Wpływ wilgotności powietrza na proces chłodzenia układów elektronicznych. Projekt NCN.

 • Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych. Projekt NCN.

 • Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta. Projekt NCN.

 • Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badań wpływy defektów strukturalnych na własności struktur SiC przyrządów półprzewodnikowych z węglika krzemu. Projekt NCN.

Projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

 • Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach. Projekt NCBR.

 • System zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystującego niespecjalizowane urządzenia mobilne.

 • STOMIA – ALERT – FINAL - opracowanie systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią. Projekt NCBR.

 • Opracowanie systemu modułowych zaawansowanych stanowisk zrobotyzowanych ze zintegrowanym transportem międzystanowiskowym. Projekt NCBR.

 • System współpracy robotów heterogenicznych oparty na aktywnej dystrybucji zasobów energetycznych. Projekt NCBR.

 • Jednorazowe i personalizowane narzędzia wspomagające rehabilitację dłoni. Projekt NCBR.

Projekty finansowane z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego:

 • Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • Opracowanie nowej zoptymalizowanej z punktu widzenia strat mocy konstrukcji wysokoobrotowych trójfazowych silników indukcyjnych stosowanych w napędach przemysłowych. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • pDMP-platforma do zarządzania i przetwarzania danych konsumenckich w marketingu cyfrowym. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie - PRACE LAB. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • Retrofit* próżniowego wyłącznika ultraszybkiego DC dla pociągów zespolonych, EZT i elektrowozów. *generalna modernizacja dla nowej jakości technicznej, eksploatacyjnej i konkurencyjności rynkowej, (wprowadzająca hybrydyzację, modularyzację, funkcje specjalne i adaptowalność wyłączników dla nowych wymagań użytkowników krajowych i zagranicznych). Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • "TOMOCON" Smart tomographic sensors for advanced industrial process control. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

 • Urządzenie do bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych. Projekt finansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

Projekty w ramach programów Unii Europejskiej:

 • MDB- Medical Data Bank.

 • ASM Smart Data System (ASM SDS) – Badania nad systemem gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego do modernizacji procesów realizacyjnych i zarządczych oraz wdrażania nowych i zasadniczo udoskonalonych produktów i usług badawczych w ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Projekt w ramach programu Unii Europejskiej.

 • Augmented Reality for Management Skills Development with real-based Cases. Projekt w ramach programu Unii Europejskiej.

Inne programy:

 • DeepVesselNets: Rekonstrukcja naczyń krwionośnych z obrazów medycznych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Inne programy.

 • European Spallation Source ERIC. 

 • Inteligentne czujniki tomograficzne do zaawansowanej kontroli procesu przemysłowego. Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki.

 • Opracowanie urządzenia do wspomagania wczesnej diagnostyki znamion skórnych, w tym czerniaka, za pomocą metod wizji komputerowej, modelowania przestrzennego, analizy porównawczej i klasyfikacji. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

 • Projektowanie oraz instalacja systemów sterowania LLRF dla sekcji M-Beta i H-Beta akceleratora European Spallation Source (ESS). Inne programy.

 • Technologie materiałowe i systemy pomiarowe dla elektroniki pracującej w warunkach ekstremalnych. Inne programy.

 • Zastosowanie zjawiska wrzenia wybuchowego do pozyskiwania energii (power harvesting). Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego.

dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni
prodziekan ds. rozwoju
e-mail: lukasz.szymanski@p.lodz.pl
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22